Lhůty revizí

Lhůty pravidelných revizí podle prostředí

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
– (viz ČSN 33 2000-3, popř. další normy souboru ČSN 33 2000)

Druh prostředí
– (dle dříve platných norem)

Třídy vnějších vlivů 
(dle ČSN 33 2000-3)

Revizní lhůty 
v rocích

Základní, normální Normální2), tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1,CA1, CB1, dále pak BA4, BA5

              5          *2)

Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci Přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4

1

S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3

               2         *3)

Venkovní, pod přístřeškem Umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace – viz též např. PNE 33 2000-2)

4

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru 
se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Umístění elektrického 
zařízení

Využití a konstrukce budovy 
(dle ČSN 33 2000-3)

Revizní lhůty 
v rocích

Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 (zároveň též BA1)

2

Zděné obytné a kancelářské budovy BD1 (může být též BD2)

               5          *4)

Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BD4, BA2

3

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (dle ČSN 730823) CA2

2

Pojízdné a převozné prostředky  

                1         *5)

Prozatímní zařízení staveniště  

               0,5        *6)

Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.
2) Viz. ČSN 33 2000-5-51:2000 (poznámka k článku 512.2.4). Pokud je elektrické zařízení v provedení pro dané prostředí, může být na základě zkušeností lhůta 5 let prodloužena i pro vnější vlivy přesahující rozsahy AA4, AB4, AB5.

evztahuje se na ochranný prostor určený podle dříve platných norem. Pro BE3N2 (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par) stanoví ČSN EN 60079-17 ed.2 (33 23320) maximální lhůtu 3 roky, nelze-li využít podmínku článku 4.3.2 uvedené normy.

4) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu – viz. poznámka N2 v článku 62.2.1 ČSN 33 2000-6. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídající současným požadavkům (zatížitelnost, průřez nulového vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorech bytových domů provedená podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD2, se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a s holobyty se doporučují revizní lhůty 1 rok.
5) Za pojízdné a převozné prostředky se kromě zařízení podle ČSN 34 1330 a karavanů podle ČSN 33 2000-7-708 považují i pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.

6) Jedná se o elektrické zařízení staveniště podle ČSN 33 2000-7-704.

ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Maximální lhůty mezi revizemi a kontrolami el. spotřebičů (v měsících)

Skupina
elektrických 

spotřebičů
Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a
prodlužovací přívody
Ostatní
nepřipevněné spotřebiče
Kontroly
Třída ochrany
Revize
Kontroly
Revize
A
Před
vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B
Před
použitím
Třídy
I
3
měsíce
Před
použitím
6
měsíců
Třídy
II a III
6
měsíců
C
Třídy
I
6
měsíců
24
měsíců
Třídy
II a III
12
měsíců
D
Třídy
I
Třídy II a III
12
měsíců
24
měsíců
E
Třídy
I
Třídy II a III
12
měsíců
24
měsíců

Revize a kontroly elektrických spotřebičů a nářadí mohou provádět pracovníci s dostatečnou elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. 50/78Sb. – revizní technici

Skupina A spotřebiče pronajímané dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
Skupina B spotřebiče používané ve venkovním prostředí ( stavby, zemědělství, park..)
skupina C spotřebiče používané pří řemeslné výrobě ve vnitř. prostorách
skupina D spotřebiče používané ve veřejně příst. prostorách (školy, hotely..)
skupina E spotřebiče používané při administrativní činnosti

Napsat komentář