Hlavní jistič před elektroměrem

1304_m (1)Hlavní jistič před elektroměrem

 

 Jaká proudová hodnota jističe pro obvod HDO se u nich používá? S jakým prostorem pro elektroměry je nutno počítat?
Za základní požadavek nutno považovat, že hlavní jističe před elektroměrem musí být s vypínací charakteristikou B. Jističe musí mít stejný počet pólů jako má elektroměr fází. Na základě individuálního posouzení připouští provozovatelé i jističe s charakteristikou C.

Z hlediska hlavních jističů před elektroměry spočívají rozdíly zejména:

ČEZ a E.ON připouští oproti PRE v odůvodněných a zcela výjimečných případech i povolení charakteristiky D;

PRE a ČEZ stanovují pro jednofázové odběry maximální přípustnou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem 25A.

E.ON maximální hodnotu hlavního jističe pro jednofázové odběry v podkladech jednoznačně nestanovuje. Ve schématech jednofázového zapojení je uvedeno „Hlavní jistič smluvní hodnoty“.

Jistič sazbového spínače (spínacího prvku pro dvoutarif)

PRE – před přijímač HDO v případech spojité montáže (tj. kdy se HDO osazuje na kryt svorkovnice elektroměru nebo se osazuje elektroměr s vestavěným modulem HDO) se jistič neosazuje.

ČEZ – připouští jistič v obvodu HDO s maximální hodnotou 6A.

E.ON – požaduje jistič před přijímač HDO s maximální hodnotou 2A.

Umístění měřících zařízení

Dle podkladů všech provozovatelů distribučních sítí musí poloha elektroměrového rozváděče (rozvodnice) umožňovat instalaci elektroměrů ve svislé poloze. Středy číselníků elektroměrů musí být ve výšce 1500mm – 1700mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu. V případě více elektroměrů nad sebou mohou být středy číselníků ve výšce 700mm – 1700mm od podlahy. Před elektroměrovým rozváděčem (rozvodnicí) musí být volný prostor o hloubce min. 800mm s rovnou podlahou nebo upraveným terénem pro bezpečné provádění obsluhy a prací.

 

Nad rámec citovaných ustanovení, které vychází z ČSN 33 2130, ČEZ a E.ON na rozdíl od PRE připouští, že při umístění elektroměrového rozváděče v oplocení (pilíři) mohou být středy číselníků elektroměrů níže než 1500mm, přičemž spodní hrana rozváděče však musí být minimálně 600mm nad úrovní definitivně upraveného terénu.

 

Poznámka: Tuto možnost upravuje Změna 1- ČSN 33 3320, kterou byl doplněn čl. 2.2.5 normy.

 

PRE, ČEZ, E.ON – shodně požadují pro montáž elektroměrů a spínacích prvků zabezpečit místo v rozváděči dle uvedené tabulky:

Přístroj

Šířka (mm) Výška (mm) Hloubka (mm)
Elektroměr jednofázový 180 300 160
Elektroměr třífázový 200 400 160
Spínací prvek 200 300 160

PRE a ČEZ – navíc vyžadují v případě osazení pouze jednoho přístroje zvětšit šířku a výšku o 50mm.

Comments are closed.