Proč provádět elektro revize

Proč je nutné elektro revize provádět?

dozvíte se o stavu provozovaného elektrického zařízení
předcházíte tak možnému úrazu elektrickým proudem
snížíte riziko nebezpečí požáru
revize vyžadují platné zákony a vyhlášky
zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu elektrickým proudem
vyhnete se tak vysokým pokutám, které uděluje kontrolní orgán ČUBP

Proč mají revize elektro spotřebičů smysl?

Moderní domácnosti i pracoviště jsou plné elektrospotřebičů, usnadňujících práci a zajišťujících životní pohodu tím, že šetří drahocenný čas. Bez elektrického proudu výdobytky dnešní doby zkrátka nefungují. Elektrický proud je však i potencionálním nebezpečím a to zejména v kombinaci s vadným elektrospotřebičem. A právě tento problém řeší do jisté míry povinné elektrorevize.
Objektivní statistiky úrazů a požárů zaviněných elektrickými spotřebiči u nás bohužel neexistují. Je však rozdíl, zda jde o úrazy způsobené elektrickými spotřebiči nebo jejich vadným přívodem nebo se jedná o úrazy způsobené při práci s elektrickými přístroji pod napětím. Jedno je ale jisté; obojímu je nutné zabránit. Jedním z možných řešení je pak normou stanovená periodická revize elektrického zařízení.

Postupy při provádění revizí spotřebičů

Nejprve se provádí vizuální prohlídka přístroje, kontrolou držadel, krytů, ovládacích prvků, pohyblivého přívodu, průchodnosti větracích otvorů a podobně. Dále se měří odpor ochranného vodiče, izolační odpor a proud protékající ochranným vodičem. Na závěr je pak nutné vyzkoušet chod přístroje a zkontrolovat funkce ovládacích prvků, chod motoru a hlučnosti přístroje.
O každé kontrole musí být nakonec vystaven protokol. Jeho součástí je označení a název spotřebiče, datum kontroly, výsledek prohlídky a výsledky zkoušek (vyhovuje – nevyhovuje). Chybět by nemělo ani stanovení dalšího termínu pro provedení příští revize. Je-li při kontrole zjištěna závada, musí být spotřebič vyřazen z provozu. Po opravě je nutná jeho další revize.
Každý revidovaný přístroj může být označen čárovým kódem, jenž může sloužit i pro potřeby další evidence v rámci společnosti. Získáte tak i jasnou a přehlednou evidenci pro kontrolní orgány bezpečnosti práce v papírové či elektronické podobě.
Revize elektrických spotřebičů jsou prevencí před úrazem elektrickým proudem a požárem způsobeným poškozenými spotřebiči. Některé vady nejsou na první pohled patrné, avšak revize kvalifikovanou osobou je zcela jistě odhalí. Provádění revizí je stanoveno zákonem a mimo jiné je i základní podmínkou při certifikaci ISO.

Comments are closed.